FN-resolution 1325 – om kvinnor i fredsarbete

21 oktober år 2000 antog FN en resolution som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Detta var första gången som medlemsnationerna anammade ett genusperspektiv som skulle implementeras i alla delar av fredsarbetet. FN valde att anta resolutionen eftersom de civila har blivit allt mer utsatta i konfliktområden och kvinnor alltid har mer eller mindre uteslutits ur arbetet i fredsprocesserna. Man kan säga att resolutionen kretsar kring fyra ord, förebyggande, delaktighet, återbyggnad och säkerhet.

Oroande utveckling


FN:s säkerhetsråd uttrycker genom resolutionen en stor oro för att kvinnor och barn är de som drabbas hårdast, och är mest utsatta, i krigs- och konfliktområden där strider förekommer. Den visar på hur viktigt det är att kvinnor bereds möjlighet att delta på ett aktivt sätt i fredsprocessen. Det är av stor vikt att kvinnorna är med i det omfattande arbetet, inte bara i mindre tillämpliga delarna i främjandet av fred och säkerhet.

Resolutionen i stora drag


I resolutionen kan man läsa att man måste tillämpa de internationella lagar som finns avseende mänskliga rättigheter. Den behandlar flickors och kvinnors rättigheter under och efter konflikter. Vidare framhåller säkerhetsrådet vikten av att upprätthålla och öka jämställdheten i fredsbevarande och fredsframtvingande insatser där FN-deltar. Säkerhetsrådet uppmanar FN:s generalsekreterare att proklamera för att de på alla nivåer, i alla myndigheter, i alla organisationer hos medlemsländerna ska öka det kvinnliga deltagandet när det gäller fredsarbete och arbete mot ett säkrare samhälle. Genom detta kan man säkerställa genusperspektivet om en kris eller konfliktsituation skulle uppstå. Då finns kvinnorna redan på plats för att vara delaktiga i fredsprocessen. Vidare vill säkerhetsrådet att antalet kvinnor ska öka i de insatser som görs runt om i världen. Särskilt bra skulle det vara om arbetsområdena för dessa kvinnor innefattar militära insatser, arbete som poliser i insatser, som experter och rådgivare avseende folkrätt och humanitärt arbete. Säkerhetsrådet lyfter även fram vikten av att genusperspektivet genomsyrar hela verksamheten när det gäller allt utvecklingsarbete av skolor och centra där utbildning som riktar sig mot tidigare nämnda arbetsområden.

Gammal resolution men ytterst aktuell


Sedan resolutionen antogs år 2000 har många länder skapat handlingsplaner för hur implementeringen av resolutionen skall genomföras. Det är idag ungefär 65 länder som är klara med detta. Sverige, Danmark och Storbritannien är de länder som var klara med arbetet först men det är bara något år sedan Östtimor och Afghanistan påbörjade sitt arbete. Det är ett dynamiskt arbete som pågår i FN:s medlemsländer men där länderna har kommit olika långt. Hur arbetet kommer att fortskrida är det väldigt svårt att sia om men talesmän för säkerhetsrådet meddelar att arbetet för att få kvinnor i alla länder delaktiga i fredsprocesserna är en förutsättning för att få en hållbar och varaktig fred.