Folk och Försvar – säkerhetspolitiskt forum i Sverige

Levande debatt och plattform för diskussioner
Tanken med Folk och Försvar är att hålla debatten avseende säkerhetspolitik levande i såväl Sverige som den övriga världen.

Spridning av kunskap när det gäller säkerhetspolitik, totalförsvar och krisberedskap har visat sig vara till stor nytta i samhället. Folk och Försvar skall vara ett forum, eller en mötesplats, där forskare, politiker, medborgare, frivilliga och många fler samtalar om säkerhetspolitik och krisberedskap och utbyter viktiga erfarenheter. Krisberedskap, säkerhetspolitik och försvar ska vara något som berör och engagerar hela befolkningen.

Historia – därför behövs Folk och Försvar


I början av 1940 stod andra världskriget för dörren, mobilisering av krigsmakten innebar att alla män i landet skulle dras in i den militära organisationen och det blev då det en angelägenhet för hela befolkningen att involvera sig i, och informera sig om totalförsvaret. Man insåg att det behövdes en aktör som kunde informera och föra en debatt kring säkerhetspolitik och försvarsfrågor. Lösningen hette Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet, CFF, som senare skulle komma att bli Folk och Försvar. Med bakgrund av det allt mer spända världsläget insåg folket att det behövs ett starkt försvar för att försvara vår demokrati. Det var glädjande eftersom att det länge funnits ett motstånd och en skepsis mot försvaret. Ordföranden i Socialdemokratiska ungdomsförbundet Torsten Nilsson var den som valde att engagera sig och driva frågan på en central nivå. Han höll bland annat föreläsningar på Krigshögskolan, Karlberg, om ”arbetarna och försvaret” på uppdrag av skolchefen Gustaf Petri. Samarbetet mynnade ut i en stor tillställning i Stockholm, konferensen Folk och Försvar var född. Uppslutningen var stor på både den civila och den militära sidan.

Debatt i fjällmiljö


Efter kriget, 1946, påbörjade CFF sina årliga konferenser. Det som idag går under namnet rikskonferensen började i en mindre skala i jämtländska Ånn i form av kurser. Kursdeltagarna kom från både det militära försvaret, civilförsvaret, de frivilliga försvarsorganisationerna och de politiska ungdomsförbunden. Nästa år flyttades verksamheten till Storlien där konferensen kom att hållas årligen, i många år framöver. Temat för rikskonferensen har alltid varit något väldigt aktuellt just för stunden. Exempelvis informerades det om totalförsvaret i dess helhet under 1960-talet, 1969 om värnpliktsvägrarnas propaganda och under 1980-talet pratades det mycket om stormakternas relationer, Kalla kriget och kärnvapenhotet. 1984 var temat på Rikskonferensen Fred och frihet.

Modern tid – 2000-talet


Idag är namnet CFF passé och numera heter organisationen Folk och Försvar. Kansliet ligger i centrala Stockholm och har 8 personer anställda på helårsbasis. I och med att begreppet säkerhetspolitik blivit betydligt vidare har Folk och Försvars konferenser breddats rejält. Idag pratas det inte bara säkerhetspolitik utan även klimathot, cyberattacker, internationella insatser, genusfrågor ur försvarsperspektiv och mycket mer. Rikskonferensen är årets höjdpunkt i Folk och Försvars helårsverksamhet. Numera har den flyttat till högfjällshotellet i Sälen och har ungefär 300 deltagare per år. Deltagarna är partiledare, ministrar, befattningshavare i såväl Försvarsmakten som ur sektorsmyndigheter och näringsliv. Utöver rikskonferensen driver Folk och Försvar utbildningar kopplade mot säkerhetspolitiska aspekter. Utbildningarna riktar sig först och främst till ungdomar, men även universitetsstudenter, och representanter ur politiska organisationer är välkomna i mån av plats. Utbildningarna genomförs i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Försvarsmakten.

Modern tid – 2000-talet