Operation 1325 – ur ett svenskt perspektiv

Makt åt kvinnor i fredsprocesser

FN:s resolution 1325 behandlar kvinnors roll i en fredsprocess.

I Sverige har operation 1325 bildats i syfte att hjälpa till i arbetet som rör resolutionen.  Operationen grundades 2003 av olika svenska freds- och kvinnoorganisationer för att resolutionen som behandlar kvinnor, fred och säkerhet ska kunna bli en verklighet. Operationen fungerar idag som en paraplyorganisation för de organisationer som driver kampen för att kvinnor ska finnas med i de fredsprocesser som finns och det arbete som finns kring processerna. Arbetet drivs på så att kvinnors perspektiv ska genomsyra det svenska fredsarbetet, diplomatiska relationer och militära- och civila insatser. Olika typer av kapacitetsbyggande projekt drivs tillsammans med kvinno- och partnerorganisationer i Mellanöstern, Central- och Nordafrika och Balkan.

Svenska organisationer


De svenska organisationer som deltar i operation 1325 är UN WOMAN Sverige, Kvinnor för fred, Sveriges ekumeniska kvinnoråd, Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Sveriges Kvinnolobby. De olika organisationerna bidrar var och en med sin specifika inriktning och kompetens. Kvinnor för fred driver frågor som behandlar fred på kvinnors villkor. Sveriges Ekumeniska kvinnoråd belyser trosfrågor kopplade till fredsarbete. RIFFI, som är en av de nyare kvinnoorganisationerna, består av ett trettiotal olika lokalföreningar med invandrar och flyktingkvinnor och är en organisation som engagerar sig i frågor som rör kvinnor på flykt och som har mycket stor och, tyvärr, mycket praktisk erfarenhet i området.

Från resolution till operation


FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta var det första erkännandet av kvinnors fulla deltagande i fredsarbete och fredsprocesser. Denna resolution ledde till att de svenska kvinnoorganisationerna samlades 2003 för att se till att möjliggöra en verklighet av detta. Diskussionerna fördes främst om hur deras arbete skulle drivas i den riktningen. Operation 1325 föddes 2006 efter några års diskussioner om arbetsformer. I praktiken har detta inneburit att operationen utbildat, informerat och gett tekniskt stöd i genomförandet av resolutionen. Arbetet sker i nära samverkan med motsvarande organisationer i krigs- och konfliktländer.

Involverande av unga kvinnor


Oavsett vilken typ av arbete som sker är det viktigt att föra en bra dialog med unga och det är av stor vikt att få dessa att engagera sig i olika frågor. Utan nytt blod underifrån riskerar organisationerna sitt utvecklingsarbete och ökar risken för ett kompetensdränage. Organisationerna kan därmed självdö. I Operation 1325 drivs ett aktivt arbete. Ett projekt i operationen, ”digitala fredsagentsprogrammet”, lyfter unga tjejers perspektiv i freds- och säkerhetsarbetet. Syftet med detta är att få unga kvinnor mellan 15 och 25 år att känna sig stärkta och sprida vidare engagemanget till jämnåriga avseende frågor som rör just fred och säkerhet. I och med projektet har fredsagenterna utvecklat olika verktyg som hjälper dem att aktivt arbeta för ett mer integrerat och fredligare samhälle. Projektet genomfördes som ett läger där deltagarna fick lära sig mer om kvinnokonventionen, mänskliga rättigheter och deras rätt till att delta i fredsprocesser. När kunskaperna mognat ett tag genomfördes senare ett event som berörde hur en ung tjej kan ta makten och forma ett eget liv. Det är inte alltid givet för unga tjejer att kräva sin plats i det demokratiska utrymmet. Syftet för projektet ”digitala fredsagentsprogrammet” har därför fokuserat på möjligheten att organisera sig för att få större inflytande. En kunskap deltagarna kan applicera i de festa situationer i sina liv.

Involverande av unga kvinnor