Svenska kyrkan – arbete för fred och försoning

Ett av Svenska kyrkans högsta mål är att arbeta för fred och trygghet i alla delar av världen.  Mycket av arbetet sker i och kring begreppet ”schalom” vilket har innebörden rättvis fred för kyrkan. Utgångspunkten i detta är att freden kommer av sig själv och att allt i mångt och mycket är en del i ett mycket större sammanhang.

. Ett annat centralt begrepp är försoning. För att nå en hållbar fred krävs oftast försoning. Att man på ett fredligt och mänskligt sätt har en möjlighet att mötas på samma plan där man visar förståelse och förlåtelse. Teologiskt handlar det om att Guds och Jesus kraft sänder kyrkan i uppdrag att nå försoning. Att påtvinga en försoning är inget kyrkan ser som ett alternativ, trots att det sker i ett gott syfte. Man måste titta på allt ur ett historiskt perspektiv och dra lärdom av såväl framgångsfaktorer som av misstag. I detta måste man lyssna på offren och låta dem få en chans att göra sig hörda. Offren ska alltid ha en möjlighet att stå i centrum för försoningsarbetet.

Använda tron som ett verktyg


Att lyfta fram tron som en drivkraft mot ett fredligare samhälle är en annan del av kyrkans fredsarbete. I många konflikthärdar, där parterna är av olika trosuppfattning, kan tron skapa friktioner och motsättningar. Där är det viktigt att lyfta fram de gemensamma värden som tron har att ge. En viss utbildningsinsats kan spela en avgörande roll. Om inte de tvistande parterna har kännedom om varandras olikheter blir det svårt att nå en försoning, därför kan information vara en framgångsfaktor. Kyrkan utvecklar metoder för religiösa ledare och organisationer som påvisar hur de kan arbeta som positiva krafter för att på så sätt nå en hållbar fred. Svenska kyrkan vill visa andra kyrkor, organisationer och andliga ledare på alternativa sätt att lösa konflikter än att ta till vapen och ofredliga metoder.

Arbete på ett lokalt plan


Även inom landet arbetar kyrkan med insatser för freden. De är delaktiga i frågor som rör svensk vapenexport och hur man hanterar flyktingar. De har visat sig vara en resurs som samhället kunnat falla tillbaka på exempelvis under de stora flyktingströmmar som Sverige fick vara delaktiga i under 2015–2016. Svenska kyrkan arbetar även lokalt med idrottsföreningar för att ge ungdomar möjlighet att reflektera över begreppen rent och schysst spel.

Påverkar beslutsfattare


Svenska kyrkan arbetar med att påverka olika beslutsfattare inom EU, FN och Sverige för att de ska jobba mer fredsförebyggande. En annan påverkan rör kärnvapennedrustning, skärpt vapenexportkontroll och allmän nedrustning. Utöver detta försöker kyrkan påverka och öka arbetet mot sexuellt våld i konflikter och på det sättet även involvera mer kvinnor i enlighet med FN:s resolution som rör kvinnors arbete i fredsprocesser. Barn och ungdomar engageras genom kyrkans verksamhet i fredsprocessen. Redan i tidig ålder läggs stora resurser på att lära barn om deras rättigheter.

Vålla ingen skada


Begreppet ”do no harm”, vålla ingen skada ska alltid vara en ledstjärna i all verksamhet som kyrkan bedriver, så även i fredsförebyggande och försoningsskapande arbete. Det är viktigt att ha insikt om hur man uppfattas av omvärlden och därför arbetar kyrkan aktivt med att dra lärdom av egna insatser i olika situationer för att på så sätt förändras när behov av förändring finns.

Vålla ingen skada